Категории

Рефераты по анализу финансовой деятельности предприятия

Аназиз доходности организации

Результативное использование всех видов ресурсов производства, снижение затрат и рост доходности являются основными стратегическими задачами деятельности любого сельскохозяйственного предприятия. Бухгалтерский учет, который сплошь, непрерывно, взаимосвязанно отражает любые хозяйственные операции, подтвержденные документами, обеспечивая достоверность, своевременность и суммарную точность информации. 07 Ноября 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз балансу відповідно до П(С)БО № 2

Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність – обов'язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов'язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації. 04 Июня 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз господарської діяльності

При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами в першу чергу перевіряють якість плану матеріально-технічного постачання. Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, що покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах. 21 Марта 2015  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Аналіз дебіторської заборгованості підприємства

Метою написання роботи є розробка конкретних методів вдосконалення управління заборгованістю підприємства на основі дослідження теоретичних основ та аналізу сучасного стану системи дебіторської заборгованості на вітчизняному підприємстві.
Завданнями даної роботи є:
 розкриття сутності дебіторської заборгованості та її впливу на виробничо-фінансову діяльність підприємств;
 детальний аналіз факторів, що впливають на величину заборгованості підприємства;
 аналіз структури дебіторської заборгованості, а також вивчення та оцінка змін, що сталися протягом аналізованих періодів;
 визначення впливу розрахунків з дебіторами на фінансовий стан підприємств;
 розробка шляхів підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю.
11 Марта 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз показників прибутковості та рентабельності підприємства

В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем. Метою курсової роботи є аналіз формування прибутку підприємства та його використання в сучасних умовах переходу до ринкової економіки із властивими для неї економічними законами. 15 Октября 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Аналіз роздрібного товарообороту

Ціль курсової роботи – проведення аналізу роздрібного товарообороту підприємства і пошук шляхів збільшення його товарообороту. 27 Ноября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз стану і використання основних виробничих фондів ( на прикладі підприємства ТОВ «Владана» смт. Степанівка Сумського району Сумсько

Мета курсової роботи полягатиме у вивченні стану та руху основних засобів, рівня їх забезпеченості та ефективного використання, ступеня впливу різних факторів на базові показники основних виробничих фондів. Задачі аналізу основних засобів :
1.Досліджувати відповідність складу і структури основних фондів – оптимально;
2.Досліджувати недоліки у використанні машинно-тракторного парку і забезпечити його раціональне використання;
3.Контролювати рух і списання основних фондів.
23 Декабря 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового результату підприємства

Тема цієї курсової роботи «Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів».
Актуальність даної теми полягає в тому, що метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. На підставі розміру отриманих доходів визначається економічна стратегія підприємства з питань управління матеріальними трудовими та фінансовими ресурсами, а також із питань, пов’язаних із інвестуванням у розвиток підприємства.
08 Ноября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством

Метою написання курсової роботи є з’ясування роль аналізу
фінансового стану підприємства для ефективного управління ним на прикладі обраного об’єкта дослідження. Предметом є економічні відносини з приводу аналізу фінансового стану та ефективного управління підприємством.
Основними завданнями дослідження є: розкриття змісту фінансового стану та методики його аналізу; аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства; обрахунок та оцінка основних показників фінансового стану; пошук шляхів покращення фінансового стану досліджуваного підприємства.
19 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз шляхів удосконалення фінансової політики в Україні

Актуальність теми. Початок нового тисячоліття в Україні ознаменований позитивними змінами в економіці. Перш за все йдеться про перехід від падіння і стагнації до періоду стійкого зростання і високих темпів приросту виробництва. За останні роки спостерігаємо суттєві позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку держави, хоча підвищення життєвого рівня населення не є адекватним до проголошуваних урядом темпів розвитку економіки.
В Україні бюджетна політика економічного зростання є основою розвитку держави, зростання добробуту населення, утвердження нових соціальних стандартів. Бюджетна політика завжди була важливим знаряддям впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. З її допомогою держава, розподіляючи і перерозподіляючи валовий внутрішній продукт, здійснює вплив на формування структури виробництва, результати господарювання, проведення соціальних перетворень.
01 Октября 2013  Тип работы: статья  Скачать