Категории

Рефераты по информатике

CASE-средства. Характеристика и классификация

Наиболее трудоемкими этапами разработки ИС являются этапы анализа и проектирования, в процессе которых CASE-средства обеспечивают качество принимаемых технических решений и подготовку проектной документации. При этом большую роль играют методы визуального представления информации. Это предполагает построение структурных или иных диаграмм в реальном масштабе времени, использование многообразной цветовой палитры, сквозную проверку синтаксических правил. Графические средства моделирования предметной области позволяют разработчикам в наглядном виде изучать существующую ИС, перестраивать ее в соответствии с поставленными целями и имеющимися ограничениями. 11 Марта 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Computers in the Design Profession

Drafting and design, computation of yardage, business and employee management and correspondence are managed by computer.

There are four divisions that interior designers use: the laptop, personal (PC), mainframe, and the mini-mainframe computers.

The laptop or notebook is about the size of a briefcase and consist of a keyboard, small monitor? And battery-operated computer drive unit. These are valuable for travel or on-site computing.
20 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

COREL DRAW векторлық графикасымен жұмыс

Сorel Draw – машиналық графиканың нағыз шедеврлерін жасау үшін қолданылатын компьютерлік дизайнердің құралы.
Түрлі-түсті көркемдеулерді; күрделі сызбаларды, кітаптар мен журналдар мұқабаларының фигуралық кітапталарын, фотографиялық шын және фантастикалық шын емес бейнелейлерді; дайын бейнелеулерді редакциялау үшін, графикалық Web-беттерді құру үшін, т.б. жасау үшін қолданылатын қолайлы игеруге қарапайым құрал.
04 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Corel Ventura

Corel (Корел) — канадская корпорация, разработчик программных средств, офисных и графических приложений для персонального компьютера. Головной офис находится в Оттаве. Компания основана в 1985 году Майклом Кауплендом (Michael Cowpland). Corel — аббревиатура от «COwpland REsearch Laboratory».
Ventura Publisher (Вентура Паблишер; позднее Corel Ventura) — первый популярный издательский пакет для настольных IBM PC-совместимых компьютеров.
История
15 Мая 2012  Тип работы: реферат  Скачать

CSS-управление динамическими HTML-фильтрами

Цель работы: изучение правил составления и приобретение навыков использования кас-
кадных таблиц стилей при создании в едином стиле многостраничных web-сайтов.
10 Января 2013  Тип работы: лабораторная работа  Скачать

Cистема счисления индейцев Майя

Дешифровка цифровых знаков майя не составила большого труда для ученых. Причиной тому поразительная простота и доведенная до совершенства логичность системы их счета. Можно лишь без конца изумляться великой мудрости народа, сумевшего практически в одиночку подняться на недоступные вершины абстрактного математического мышления, одновременно приспособив его к своим конкретно-практическим земным нуждам. 11 Декабря 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Delphi ортасында тестілеу бағдарламасын құру жобасы

Тест оқушы білімінің деңгейін ғана анықтап қана қоймайды, оның ойын жүйелеп, жылдам есептеуіне, логикалық ойлау, есептеу дағдыларының қалыптасуына, тез шешім қабылдау қасиетінің дамуына тиімді әсер етеді. Тест оқушының білім дәрежесін қандай екендігін анықтайтын және ол білімді түрлі жағдайларда қолдана білуін тексеруге мүмкіндік беретін тиімді жол. 15 Марта 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Delphi ортасының графикалық мүмкіндігін көрсету

Delphi-дің бірінші нұсқасы 1994 жылы жарыққа шығып, кейінгі жылдары оның бірте-бірте кеңейтілген 2, 3, 4, 5, 6, 7 – нұсқалары жарық көрді. 5, 6 – нұсқаулардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ деуге болады, екеуі де Windows 32 операциялық жүйесінің негізінде дайындалған. Delphi 6-да интернет үшін қосымшаларды дайындау мүмкіндігі кеңейтілген және мәліметтер қорымен жұмыс істеуде өзгешеліктер енгізілген. 26 Февраля 2015  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Delphi ортасының жұмысына жалпы сипаттама

Курстык жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Delphi – де программа дайындау, програма мәзірін құру, анимация, мультимедиа процестерін ұйымдастыру, OLE технологиясын пайдаланып, басқа офистік қосымшаларды шақыру, олармен жұмыс істеу және күрделі қосымшалар, анықтамалық және тестілеу жүйелерін, электронды оқулықтар, мәліметтер қорын және т.б. іс-әрекеттерді орындауға болады.Көптеген операторлардың жазылуы Турбо Паскальдағы сияқты. Бірақ, мұнда программалауды үйрену үшін обьект, оқиға, қасиет, әдіс, класс ұғымдарымен еркін танысып, компоненттерді пайдалану және түрлі командалардың жазылу түрлерін білу қажет. 27 Декабря 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Delphi программалау ортасы

Қолданбалы интерфейс – бұл программалық және қолданушы мен компьютердiң әсерлесуін қамтамасыз ететiн аппаратты құралдардың жиынтығы. Мұндай өзара әрекеттесудiң негiзін диалогтар құрайды. Диалог адам мен компьютердiң арасындағы масштабта, уақыттың нақты есебі бiрлескен шешiмін бағытталған iске асыратын регламент белгiленген ақпарат алмасуларды осы жағдайда түсiндіредi. Әрбiр диалог қолданушы және компьютердiң байланыстарын физикалық қамтамасыз ететiн қорытындының енгiзу/шығаруының жеке процесстерiнен тұрады. Ақпарат алмасу хабар берумен iске асады. 09 Января 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать