Категории

Рефераты по педагогике

12 жылдық білім беру

12 жылдық білім беру жағдайында мұғалім осы компоненттерге сүйене отырып,әрбір технологияны өздік жолда әдіс – тәсілдермен ерекшелендіріп, өз өмірлік және педагогикалық тәжірибесін пайдаланып, балаларды бірлескен әрекеттерге тартудың әр алуан түрлі әдістерін,өз бойында бар мүмкіндіктерін жүзеге асыруды ықпал етсе, оқушының мінез — құлқында — мінезі, темпераменті,талабы,көзқарасы,талғамы байқалып, үнемі өзін — өзі үйретуі, өзін — өзі тәрбиелеуі,өзін — өзі дамыту, өз іс әрекеттеріне өзгеріс енгізе алуы,өзін үнемі жетілдіріп отыруы және рефлексиялық қажеттілікті талап етеді.
Балаларды сүйетін, өз пәнін жетік меңгерген,психология,педагогиканы терең меңгерген – жаңашыл мұғалімнің алдында білім алған бастауыш сатыны бітірген жеке тұлғаның бейнесі мынадай болуы тиіс.
02 Марта 2014  Тип работы: реферат  Скачать

1980-1991 ж.ж. Кеңес мектебі мен педагогикасы

1. Жалпы білім беретін және кәсіби мектеп реформасының егізгі бағыттары (1984).
2. Білім берудің жаңа сипаты мен түрлері, дамуы.
3. Жаңашыл мұғалімдердің ғылыми-теориялық және әдістемелік ізденісі.
29 Ноября 2013  Тип работы: лекция  Скачать

2-сыныпта сөз мағынасын оқыту әдістемесі

Бастауыш мектептің қазақ тілі сабағында жеке тұлғаны қалыптастыруда оқушының өз ой-пікірін ана тілде еркін, дұрыс, түсінікті жеткізе білуден басталады. Ал өз ойларын емін-еркін жеткізу үшін оқушылардың сөздік қорлары бай болуы қажет. Балаларда мектепке келмей тұрып-ақ белгілі бір сөздік қор, сөз мағыналарын ажыратып, жеке өмірінде қолдана білу машығы қалыптасады. Осы қалыптасқан икемділігін одан әрі дамытуға мектепке келген күннен бастап назар аударған жөн. Бүгінгі таңда оқушыларға сөз мағынасын оқыту, сөздік қорларын молайту – өзекті мәселенің бірі. 10 Апреля 2014  Тип работы: дипломная работа  Скачать

3Мектепке дейінгі жастағы балалардың бейнелеу іс-әрекетінің теориясы мен әдістемесі

Бейнелеу өнері (ағылш. Visual arts) — дүниені көзбен көріп, түйсіну негізінде бейнелейтін пластикалық өнердің бір саласы. Бейнелеу өнеріне негізінен кескіндеме мүсін, графика жатады. Бейнелеу өнерінің белгілері архитектура, безендіру және қолданбалы өнерде көрініс табуы мүмкін. 05 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

4-5 жастағы балалардың ойлау қабілетіне ойынның тигізетін әсері

Зерттеу объектісі: ойындар - балалардың ойлау қабілетін арттыратын.
Зерттеу жұмысының міндеттері:
Таңдаған тақырыбымның өзекті екенін дәлелдеу.
Тақырып бойынша ғылыми-әдістемелік құралдарды зерттеу.
Ойын арқылы балалардың ойлау қабілетін арттыр мағынасын іріктеу.
Ойын арқылы балалардың ой-қиялын дамытуын көрсету.
13 Декабря 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Aғылшын тіліндe cөйлey қaбілeттepін дaмытyды жac epeкшeліктepінe opaй бoлжaм жacay

«Қaзaқcтaн бүкiл әлемде үш тiлдi пaйдaлaнaтын жоғaры бiлiмдi ел ретiнде тaнылуғa тиic. Бұлaр қaзaқ тiлi – мемлекеттiк тiл, орыc тiлi – ұлтaрaлық қaтынac тiлi және aғылшын тiлi – жaһaндық экономикaғa ойдaғыдaй кiру тiлi».
Қaзiргi тaңдa шет тiлi ретiнде aғылшын тiлiн оқытуды жaңa caтығa көтеру отaндық педaгогикaдaғы iргелi мiндеттердiң бiрiне aйнaлып отыр. Өйткенi, елiмiзде Қaзaқcтaн Реcпубликacының Президентi Н.Ә Нaзaрбaевтың бacтaмacымен «Үштұғырлы тiл» мәдени жобacын дaмыту бacымдыққa aйнaлып, cоның iшiнде жaһaндaну жaғдaйындa әлемдiк интегрaцияғa кiру тiлi ретiнде aғылшын тiлiне мән берiлуде.
12 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Methods of teaching passive voice of english

Возросший интерес к иностранным языкам делает необходимым развивать частную методику преподавания иностранных языков. Как отмечает Президент И.А. Каримов, в связи с этим «нам надо быстрее подготовить методику по ускоренному изучению в стране иностранных языков, основанную на национальных особенностях» (Каримов, 1998, с. 312). 12 Декабря 2013  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Oқытудың жaңa теxнoлoгиялapымен oқушылapғa opфoгpaфияның негiзгi еpежелеpiн меңгеpтудiң жoлдapы

Зеpттеудiң мaқcaты мен мiндеттеpi. Жұмыcтың бacты мaқcaты – opфoгpaфияның негiзгi еpежелеpiн oқыту әдicтемеciнде иннoвaциялық теxнoлoгиялapды қoлдaнудың тиiмдi жaқтapын capaлaу, oны cипaттaу. Ocы мaқcaт негiзiнде мынaдaй мiндеттеp қoйылды:
- қaзaқ тiл бiлiмiндегi иннoвaциялық теxнoлoгияның пaйдa бoлу жoлдapы мен еpекшелiктеpiне шoлу жacaу;
- иннoвaциялық теxнoлoгияны меңгеpтудiң тиiмдi жoлдapын capaлaу;
- жaңa теxнoлoгия бoйыншa жүpгiзiлетiн жұмыc түpлеpiн көpcету.
31 Мая 2015  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Teaching_vocabulary_through_communicative_activity

A long period of time grammar was viewed as the main task in second language teaching. Mastery of grammatical structures was the main goal in second language acquisition. The Grammar--Translation Method dominated second language teaching. On the contrary, vocabulary teaching and acquisition were of relatively minor importance. Vocabulary development was approached as some kind of auxiliary activity and, often through memorizing decontextualised word lists. The relatively minor importance attached to lexical knowledge and context was visible in the scant attention paid to it by second language researchers and teachers in the last decade. 14 Ноября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

The main historical events of the Middle period

Our history goes back millions of years ago. The world would not have arrived to where it is right now if it had not gone through a long and extensive process of historical development. In keeping up with the study of the advancement of the world, one has to ask himself, "What were the major time periods of history?" The answers seem simple, yet the story behind each goes back to a rich and colorful process of social and cultural revelations. 01 Декабря 2013  Тип работы: реферат  Скачать