Категории

Рефераты по экономике

Єдиний казначейський рахунок

Єдиний казначейський рахунок.
Види бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
Загальні вимоги до зберігання та обліку необоротних активів бюджетних установах
Структура комплексу технічних засобів казначейського виконання бюджетів.
29 Ноября 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Ізокванта та ізокоста. Їх характеристика

Для більшості людей суть економіки полягає у виробництві як сукупності різноманітних галузей. Економісти розглядають виробництво як процесс трансформації вхідних виробничих факторів (ресурсів) у вихідну продукцію. Тобто виробництво продукції перебуває у функціональній залежності від кількості виробничих факторів.
Теорія виробництва є фундаментальною в курсі мікроєкономіки. Поняття «виробництво» розглядається в ній, як діяльність з випуску товарів і послуг, за які споживач готовий заплатити. Поняття «виробництво» в економіці тісно пов’язане з поняттям «продуктивність».
14 Мая 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ізокоста та виробництво певного обсягу продукції за мінімальних витрат

Ізокоста – лінія, яка відображає зв”язок витрат праці і капіталу, за умови, що сукупні витрати рівні. Чим далі ізокоста від початку координат, тим більший обсяг ресурсів використовується. Фірма обирає варіант такої комбінації факторів виробництва, щоб виконувалась умова
МРг/МРк=Рг/Рк або МРг/Рг=МРк/Рк
Де МРг, МПк –граничний продукт змінного ресурсу,
Р –грошова одиниця витрат.
Це означає, що виробництво заданого обсягу продукції з мінімальними витратами вимагає, щоб одночасно використовувані ресурси мали однакову величину МР на Р. Іншими словами, можна говорити, що виробник досягає максимально можливого випуску обсягу продукції заданих витрат.
05 Декабря 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інвестиції в розвиток національної економіки

Циклічність залишається поки що основним недоліком ринкової економіки. Періоди економічного зростання переходять у спади виробництва та споживання. У цей період зростає рівень безробіття, знижується життєвий рівень і ділова активність. Протидія циклічності, забезпечення рівномірного розвитку є завданням "урядової" політики. У періоди підйому при надмірному інвестиційному "розігріві" економіки, передчуваючи близький економічний спад активності, вдаються до заходів ринкового гальмування інвестиційних намірів підприємств, тобто штучними діями обмежують обіг вільних коштів підприємств: збільшують норми страхових резервів, продають державні цінні папери, підвищують облікову ставку НБУ. Ці дії мають назву політики "дорогих грошей". Навпаки, уряд, воліючи активізувати інвестиційну діяльність, збільшує кількість вільних коштів в економіці: зменшуються норми страхових резервів (частина їх вивільняється для інвестицій), викуповуються державні цінні папери у приватних інвесторів, зменшується ціна (відсотки) кредитних ресурсів Національного банку. Це політика "дешевих грошей". 17 Марта 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інвестиційна діяльність на виробничому підприємстві

У системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль у справі поновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, отже, і забезпеченні визначених темпів економічного росту. Якщо представити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну і споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку. 03 Февраля 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Інноваційна діяльність підприємства

В узвичаєному розумінні інповлцінні процеси, що мають місце в будь-якій складній виробничо-господарській системі, характеризуються сукупністю безперервно виникаючих у часі і просторі прогресивних, якісно нових змін. Результатом інноваційних процесів є новини, а їх впровадження у господарську практику визнається нововведенням. Інноваційні процеси започатковуються певними галузями науки, а завершуються у сфері виробництва, спричинюючи у ній прогресивні зміни. 22 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Іноземні інвестиції в Україні.Проблеми залучення іноземних інвестицій

Важливу роль в розвитку національної економіки відіграють іноземні інвестиції. Залучення коштів іноземних інвесторів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню нових технологій, використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу територій та ін. У період переходу до ринкової економіки іноземні інвестиції використовують для розвитку базових (ракетно-космічна, літакобудівна, суднобудівна, інформаційна, біотехнологічна) та інших галузей (харчова, переробна, торгівля, легка промисловість та ін.). 15 Октября 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інституційні перетворення в економіці України

Зростаюча актуальність інституційної економічної проблематики є переконливим свідченням посилення та авторитету інституціонального напряму економічної теорії у світовому та вітчизняному науковому середовищі.
Сучасний інституціоналізм виник на основі «старого», традиційного інституціоналізму, представники якого (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл) намагались об’єднати економічні теорію і право, соціологію, політологію, етику та психологію.
02 Июля 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Інфляція та шляхи її подолання

Інфляція як економічне явище характеризує якісний стан грошового обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості грошей. Невипадково термін «інфляція» почав вживатися в 70 ті роки ХІХ ст. стосовно до грошового обігу в Північній Америці, переповненого паперовими знаками, які випускалися для ведення громадянської війни. З того часу він широко ввійшов у наукову літературу і практичний лексикон, особливо після краху золотого стандарту. Його часто вживають для характеристики грошового обігу і більш ранніх епох – докапіталістичної і домонополістичного капіталізму, проте саме в періоди, коли встановлювався обіг нерозмінних банкнот чи просто паперових грошей (обіг асигнатів періоду французької революції кінця XVIII ст. та наполеонівських війн, обіг асигнацій Росії кінця XVIII – початку ХІХ ст. та ін.) 10 Июля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Інформаційне забезпечення економічного аналізу і його основні принципи

Інформацію розглядають у нерозривній єдності з комп'ютерними системами, які забезпечують її збирання, реєстрацію, зберігання, передавання й перетворення. За допомогою комп'ютерів усю інформацію можна швидко одержати, "відсортувати" у заздалегідь визначеному порядку, що позбавляє необхідності переглядати стоси паперів у пошуках потрібних відомостей. Комп'ютери не створюють інформацію із нічого, але вони здатні надзвичайно швидко сприймати, сортувати, аналізувати та інтерпретувати її за допомогою програмних засобів, розроблених людиною. 24 Апреля 2014  Тип работы: реферат  Скачать