Категории

Рефераты по экономике организации

Амортизация отчисления и роль их использования на предприятии

Цели данной работы включают изучение особенностей амортизации, её понятий, функций и методов, а также роль использования амортизационных отчислений на предприятии.
Задачей работы является анализ конкретных методов амортизации и условий их применения на предприятии.
18 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аназиз производства и реализации продукции

Целью данной курсовой работы является анализ производства и реализации продукции промышленного предприятия, а так же исследование, обобщение и оценка выявленных с его помощью резервов. Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет важное значение.
При написании курсовой работы решаются следующие задачи:
- оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации продукции;
- определение влияния факторов на изменение величины этих показателей;
- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации продукции;
- разработка рекомендаций по улучшению результатов хозяйственной деятельности.
18 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз ефективності систем оплати праці закладу рекреаційної сфери

Мета роботи – дослідження особливостей аналізу формування та використання фонду оплати праці на підприємстві.
Завданнями дослідження є:
розкрити організаційні основи оплати праці;
обґрунтувати доцільність державного та договірного механізму регулювання оплати праці;
охарактеризувати сучасні форми і системи заробітної плати
21 Января 2014  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Аналіз ефективності функціонування ПАТ «Закуп-нянське хлібоприймальне підприємство»

На сьогодні економіка є найбільшою сферою, що охоплює всі аспекти і рівні людського життя. Однією з основних складових цієї сфери і є підприємство.
Підприємництво становить собою діяльність господарюючих суб'єктів по виробництву матеріальних благ та послуг. Суть підприємництва найбільш повно проявляється у функціях, які воно виконує. Ці функції такі: творча, ресурсна, організаційна.
31 Мая 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз рентабельності на підприємстві

В даній курсовій роботі буде розглянута тема «Дослідження рентабельності підприємства та шляхи її підвищення».
На даний момент часу світова економіка і, зокрема , економіка України знаходиться у стані кризи. Ці обставини впливають негативно на здійснення господарської діяльності всіх господарюючих суб’єктах. Багато з них, в основному дрібні підприємства, змушені припинити своє існування. Показники тих підприємств, які ще «тримаються на плаву», значно змінились в гіршу сторону, доводиться приймати кардинальні заходи по стабілізації стану шляхом скорочення об’ємів виробництва, засобів виробництва, робочої сили та інше.
07 Декабря 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз та планування прибутку підприємства

В наш час, коли набувають розвитку вільні ринкові відносини між підприємствами, кожен підприємець бажає отримати якомога більший прибуток, проблема формування, розподілу та використання прибутку підприємства є дуже актуальною тому, що за рахунок прибутку формуються майже всі показники фінансової діяльності підприємства, які характеризують прибутковість підприємства.
Прибуток відображує результати підприємницької діяльності, ефективність виробництва, обсяг та якість продукції. Також прибуток виконує стимулюючу функцію тому, що він впливає на формування доходів підприємства та є джерелом фінансування його розвитку.
10 Декабря 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз та планування трудових показників

Розрахувати приріст продуктивності праці за рахунок окремих та усіх факторів підвищення продуктивності праці та частку приросту обсягу робіт за рахунок зростання продуктивності праці. 05 Февраля 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Аналіз трудової та соціально-трудової сфери філії ПАТ «МетаБанк»

Метою цього курсового проекту є аналіз діяльності підприємства і розробка пропозицій по поліпшенню ефективності його діяльності.
Завданням курсової роботи є :
- Дати загальну характеристику підприємства, його нормативно-законодавче регулювання;
- Провести аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами;
- Провести аналіз продуктивності праці та використання робочого часу на підприємстві;
- Розглянути пропозиції з приводу поліпшення трудових і соціально-трудових показників на підприємстві;
- Розробити рекомендації щодо поліпшення трудових показників на підприємстві.
18 Декабря 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона відображає, наскільки підприємство стабільне, незалежне від зовнішніх кредиторів, наскільки власники фінансують своє підприємство, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності.
Аналізувати фінансову стійкість будь-якого підприємства є нагальною необхідністю, бо за допомогою цього аналізу можна виявити сильні і слабкі позиції різних підприємств. Менеджери використовують ці дані для контролю діяльності підприємства, щоб не допустити банкрутства. Кредитори уважно стежать за показниками фінансової стійкості, щоб пересвідчитись, що підприємство може сплатити за своїми короткостроковими борговими зобов'язаннями, а також покрити свої фіксовані платежі доходами. Банки значною мірою будують свою кредитну політику, зважаючи на фінансову стійкість підприємства. Фінансові експерти використовують ці показники для порівняння відносних переваг різних підприємств.
03 Марта 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану ПАТ “ЗЛАТОБАНК”

Основна мета курсової роботи полягає в дослідженні теорії та методики фінансового планування в комерційному банку в умовах ринкової економіки, а також розробці практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності банківської діяльності та покликаних підняти на якісно новий рівень фінансове планування в комерційних банках. 12 Ноября 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать