Категории

Рефераты по культорологии

Історичні передумови виникнення та джерела формування української культури

Давня слов’янська культура формувалася протягом багатьох віків. На жаль, ми з вами не можемо детально розглянути це питання і проблеми, пов’язані з тим часом, навколо яких точаться дискусії вчених. По-перше, це проблема етногенезу українського і російського періодів, що є частиною проблеми етногенезу слов’ян. Існують дві теорії. 14 Января 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Історичні шляхи формування української культури

Кожна з існуючих у світі культур країн, народів, націй неповторна й унікальна, є невід'ємною складовою скарбниці світової культури. На повнокровний розвиток етнічної культури впливає широке коло чинників, таких як: історичний шлях народу, відособлення або взаємовплив з іншими народами; соціальні, економічні, екологічні умови; культурна політика держави і т.п. При цьому національна культура повинна розглядатися як цілісна система, що включає і фольклорно-етнографічні шари, і внесок в неї різних верств населення протягом тривалого історичного шляху, і вплив культури інших народів, і досягнення вихідців з країни, які проживають за її межами. Потрібно особливо зазначити, що кожний народ в культурній сфері створює своєрідний, властивий тільки йому образ. 02 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Історично-культурна ситуація в Україні у другій половині XIII – XVI ст

У самостійних князівствах Русі з ХІІ ст. закладалися основи творення своїх місцевих художніх шкіл. У княжі часи іконописні осередки існували у великих містах: Києві, Белзі, Галичі, Воло-димирі Волинському, Новгороді, Володимирі, Пскові, Ярославлі. На початках їхнє мистецтво було в руслі візантійських традицій, сприйнятих крізь бачення перших іконописних шкіл Києва, звід-ки приїжджали і перші майстри. Але через деякий час в іконописі цих осередків почали проявлятися самобутні особливості, пов’язані з власними культурними традиціями. У часи занепаду Києва, північні князі неодноразово грабува-ли столицю: кілька разів Андрій Боголюбський (1169 р.) та смо-ленський – Рюрик Ростиславович (1203 р.). 24 Апреля 2014  Тип работы: доклад  Скачать

А.И.Солженицын и его книга «Архипелаг ГУЛАГ»

А.И.Солженицын много испытал на своем пути, много пережил и выстрадал. Несмотря на то, что ему, казалось, написано было на роду превратиться в правовер­ного марксиста — ведь родом он из крестьян, в церковь не ходил, вступил в комсомол и стал старостой класса, — Солженицын уже к началу войны вступил на путь преодоления комсомольской утопии. Этот путь, ведущий к вратам Истины, был полон терний и преград. В феврале 1945 года Солженицын был осужден к восьми годам лагерей, а по окончании срока — в марте 1953 года — сослан навечно в Казахстан. В 1956 году ссылка с него была снята. После 1965 года Солженицына уже в СССР не печатали, он подвергался резким нападкам властей. 20 Февраля 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

А.Тойнби: «Постижение истории»

Имя Арнольда Джозефа Тойнби – английского исследователя истории культуры – приобрело широкую известность в гуманитарной науке XX века. Его труды переведены во многих странах мира. Они привлекают широтой эрудиции, оригинальностью концепции постижения глубинных источников возникновения, роста и распада цивилизаций в истории человечества, анализом социально-культурных и психологических последствий контактов между различными культурами. Цель моей работы – изучить и проанализировать теоретическую концепцию А.Тойнби на примере его работы «Постижение истории». 09 Марта 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Абласное свята-конкурс майстроў па ткацтве і пляценні паясоў

Беларуская традыцыйная народная культура, самабытная і непаўторная. Аднак на сучасным этапе, ва ўмовах пашырэння сусветных працэсаў глабалізацыі і сацыядынамікі культуры (працэсаў культурагенезу, акультурацыі, асіміляцыі, адаптацыі), існуе пагроза знішчэння ў цэлым, альбо пазбаўлення адметных асаблівасцей, культуры беларускага народа. Адным з асноўных накірункаў дзейнасці устаноў культуры рэніёнаў з’яўляецца захаванне, падтрымка і развіццё народнай культуры ва ўсіх яе праяўленнях. 14 Ноября 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Абсолютный идеализм Гегеля

“Философия - это эпоха схваченная в мысли” Философию называл совой Минервы, был философом энциклопедистом. Издал энциклопедию философских наук. Создал всеобъемлющую философскую систему.
Его позиция: Абсолютный идеализм это возведенный в крайнюю степень объективный идеализм. Осуждал субъективистов: Канта, Фихте.
21 Мая 2014  Тип работы: доклад  Скачать

Абстракционизм

Издревле беспредметное творчество существовало в виде орнамента, но только в новейшей истории оформилось в особую эстетическую программу - абстракционизм. Возникновение и развитие абстрактного искусства тесно связано с духовными идеями, волновавшими умы европейцев на рубеже XIX-XX веков. Увлечение метафизическими и утопическими теориями охватило не только философов, но и литераторов, музыкантов, живописцев. Стремление выразить невыразимое, передать ощущение единства души и материи, вселенной, космоса потребовало от художников поиска нового, нетрадиционного изобразительного языка, полного глубокого смысла. 23 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Абстракционизм

Издавна люди пытались отобразить красоту окружающего мира, сцены из жизни в рисунках, картинах. Со временем картины наиболее талантливых людей превратились в произведения искусства. Появилось множество различных направлений в искусстве: импрессионизм, модернизм, классицизм, романтизм, натурализм, символизм, реализм, сюрреализм, абстракционизм и другие. Каждое направление охватывает единство мировосприятия, эстетических взглядов, путей отображения. 24 Августа 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Абсурд в понимании Эжена Ионеско

Двадцатый, а теперь уже 21 век, по праву можно назвать веком абсурда, время, когда человечество ощущает бессмысленность и нелепость той жизни, которую они ведут. Невозможность найти в ней смысла, потому что старые ценности и традиции нарушены, а новые если и появились, то далеко не всех удовлетворяют. К примеру, Эжен Ионеско был противником какой-либо идеологии, особенно в некоторых своих антидрамах он критикует фашизм, хотя в середине века, пожалуй, Италия, Германия и др. свято верили в идеи фашизма и жили ими. Как бы странно это не звучало, но фашизм был неизбежен. 17 Мая 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать